អំពីក្រុមហ៊ុន

HUNZ-1បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧

HUNZ-2ទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំលើសពី 100,000 សន្លឹក

HUNZ-3ផ្ទៃដីសរុបមានច្រើនជាង 40,000 ម៉ែត្រការ៉េ

HUNZ-4កន្លែងយកថ្មផ្ទាល់ខ្លួន

HUNZ-5លក់នៅជាង 20 ប្រទេស

  • Apexquartstone-factory